پیچک ( مهدی سهیلی )

شعر و ادب پارسی

عناوین مطالب
- پرنده يي كه پريد :: به جز غم تو كه با جان من هم غوشست (مهدی سهیلی)
- اميد آخرين :: زماني زيست در غمخانه ي دهر (مهدی سهیلی)
- كجا نيست ::اگر در خلوت نور خدا نيست (مهدی سهیلی)
- از خويش بيگانه ::ميان ما و فرزندان حصاريست (مهدی سهیلی)
- شكوه كعبه :: مردمان بسيار اما مردمي كم ديده ام ( مهدی سهیلی)
- باشم يا نباشم :: دوست مي دارم كه با خويشان خود بيگانه باشم (مهدی سهیلی)
- اميدهاي در گور ::در دل هر گور تاريكي اميدي خفته است (مهدی سهیلی)
- آزادي در قفس :: بار ديگر غم عشق آمد و دلشاد م كرد(مهدی سهیلی)
- ماهي و نهنگ ::كره ي خاك همچو درياييست (مهدی سهیلی)
- ملامت ::اي دل كه مي بريدي از ما آن دلارايي چه شد (مهدی سهیلی)
- گرفتم آن همه باشد :: سكوت مي كشدم ذوق نغمه خواني كو (مهدی سهیلی )
- هماي ذوق و هنر :: خداي من همه اشكم نظر به چشم ترم كن (مهدی سهیلی)
- استغنا : مردم گلچينم و از باغ سحر پا نكشم (مهدی سهیلی)
- پاسخي از همزاد :: تنها و بي اميد بي ياور و غريب (مهدی سهیلی)
- قلب لشكر :: لحظه ي ميعاد تا او حلقه بر در مي زند (مهدی سهیلی )
- سياهكاري ::گذشت عمر من اما چه با شتاب گذشت (مهدی سهیلی)
- نقش دنيا ::در خزان گلشن فسرد و از چمن پروانه رفت (مهدی سهیلی)
- دلشكن دلنواز ::دلشكن و يار دلنواز تويي (مهدی سهیلی )
- از بهار تا بهار:: همه گويند بهار آمده است (مهدی سهیلی)
- عطر دعا :: گر با سحر ها خو كني بانگ خدا را بشنوي(مهدی سهیلی)
- مرداب ::گذشت عمر من اما چه عمر رو گدازي (مهدی سهیلی )
- فغان غريب :: در اين ديار نداند كسي زبان مرا (مهدی سهیلی)
- خاك و خاك وخاك دود ودود ودود :: در ياد من چو مي خلد ايام كودكي (مهدی سهیلی)
- نسيم عشق ::مهلت ما اندك است و عمر ما بسيار نيست (مهدی سهیلی)
- دل بي انتظار :: باغ جهان پرگلست فرصت چيدن كجاست (مهدی سهیلی)
- نويد :: بر مشامم عطر ياري مي رسد (مهدی سهیلی)
- اشكي بر سر مژگان :: گر چه دوري ز برم همسفر جان مني (مهدی سهیلی)
- آدم شناس :: با اهرمن نشستي آدم نميشناسي (مهدی سهیلی )
- مرد تنها :: مرد تنها بودم اما بي تو تنها تر شدم (مهدی سهیلی)
- شبي در رويا :: دوش ديدم از فروغ اختران (مهدی سهیلی)
- دريغ :: من رشته رشته روزهاي زندگي را (مهدی سهیلی)
- قارون چه شد شداد كو ؟ :: خواهم برآرم نعره يي در سينه ام فرياد كو (مهدی سهیلی)
- لحظه ها و صحنه ها :: در گوشه ي باغ گنجشكي خرد (مهدی سهیلی)
- دلتنگي :: اي گل عمر من بيا تنگدلم براي تو (مهدی سهیلی )
- اي دست غيب :: من مرغ بي ترانه ام آزاد كن مرا (مهدی سهیلی)
- قفس : اي شب تاريك پنجره را باز كن (مهدی سهیلی)
- بيا :: اي سفر كرده بيا سوي من و شاد بيا (مهدی سهیلی)
- پوزش :: تو رنجه بودي ز ديدن من ولي سفر را بهانه كردي (مهدی سهیلی)
- آشفتگي :: من آن درخت غريبم كه يك جوانه ندارم (مهدی سهیلی )
- گمشده :: برقست اين عمر بادست اين عمر (مهدی سهیلی)
- دلبستگي ها ::پاي همت را فروبستيم با دلبستگي ها (مهدی سهیلی)
- چرا :: چرا تو اي شكسته دل خدا خدا نمي كني ؟(مهدی سهیلی )
- زنده ي مرگ آلود :: عمر من طي شد و دل در پي سارست هنوز (مهدی سهیلی)
- آخرين چاره :: عقاب آمد از اوج و پر باز كرد (مهدی سهیلی)
- دوزخي :: پاي ديوار نشستم لحظه يي (مهدی سهیلی)
- صبح آزادي :: بلبل شدم بر نغمه ي من راه بستي (مهدی سهیلی)
- سخني با خويش :: اي آنكه بر آينه نظر دوخته داري(مهدی سهیلی)
- سايه ي ديوار ::سخن از گل به زبان آري و جز خار نداري (مهدی سهیلی)
- چاووشي :: با خبر باش كه از يار خبر مي آيد (مهدی سهیلی)
- بي اميد :: در اين غم سرا غمگساري نبود (مهدی سهیلی)
صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد