پرنده يي كه پريد :: به جز غم تو كه با جان من هم غوشست (مهدی سهیلی) - دوشنبه 30 بهمن 1391
اميد آخرين :: زماني زيست در غمخانه ي دهر (مهدی سهیلی) - دوشنبه 30 بهمن 1391
كجا نيست ::اگر در خلوت نور خدا نيست (مهدی سهیلی) - دوشنبه 30 بهمن 1391
از خويش بيگانه ::ميان ما و فرزندان حصاريست (مهدی سهیلی) - دوشنبه 30 بهمن 1391
شكوه كعبه :: مردمان بسيار اما مردمي كم ديده ام ( مهدی سهیلی) - دوشنبه 30 بهمن 1391
باشم يا نباشم :: دوست مي دارم كه با خويشان خود بيگانه باشم (مهدی سهیلی) - دوشنبه 30 بهمن 1391
اميدهاي در گور ::در دل هر گور تاريكي اميدي خفته است (مهدی سهیلی) - دوشنبه 30 بهمن 1391
آزادي در قفس :: بار ديگر غم عشق آمد و دلشاد م كرد(مهدی سهیلی) - دوشنبه 30 بهمن 1391
ماهي و نهنگ ::كره ي خاك همچو درياييست (مهدی سهیلی) - دوشنبه 30 بهمن 1391
ملامت ::اي دل كه مي بريدي از ما آن دلارايي چه شد (مهدی سهیلی) - دوشنبه 30 بهمن 1391
گرفتم آن همه باشد :: سكوت مي كشدم ذوق نغمه خواني كو (مهدی سهیلی ) - دوشنبه 30 بهمن 1391
هماي ذوق و هنر :: خداي من همه اشكم نظر به چشم ترم كن (مهدی سهیلی) - دوشنبه 30 بهمن 1391
استغنا : مردم گلچينم و از باغ سحر پا نكشم (مهدی سهیلی) - دوشنبه 30 بهمن 1391
پاسخي از همزاد :: تنها و بي اميد بي ياور و غريب (مهدی سهیلی) - دوشنبه 30 بهمن 1391
قلب لشكر :: لحظه ي ميعاد تا او حلقه بر در مي زند (مهدی سهیلی ) - دوشنبه 30 بهمن 1391
سياهكاري ::گذشت عمر من اما چه با شتاب گذشت (مهدی سهیلی) - دوشنبه 30 بهمن 1391
نقش دنيا ::در خزان گلشن فسرد و از چمن پروانه رفت (مهدی سهیلی) - دوشنبه 30 بهمن 1391
دلشكن دلنواز ::دلشكن و يار دلنواز تويي (مهدی سهیلی ) - دوشنبه 30 بهمن 1391
از بهار تا بهار:: همه گويند بهار آمده است (مهدی سهیلی) - دوشنبه 30 بهمن 1391
عطر دعا :: گر با سحر ها خو كني بانگ خدا را بشنوي(مهدی سهیلی) - دوشنبه 30 بهمن 1391
مرداب ::گذشت عمر من اما چه عمر رو گدازي (مهدی سهیلی ) - دوشنبه 30 بهمن 1391
فغان غريب :: در اين ديار نداند كسي زبان مرا (مهدی سهیلی) - دوشنبه 30 بهمن 1391
خاك و خاك وخاك دود ودود ودود :: در ياد من چو مي خلد ايام كودكي (مهدی سهیلی) - دوشنبه 30 بهمن 1391
نسيم عشق ::مهلت ما اندك است و عمر ما بسيار نيست (مهدی سهیلی) - دوشنبه 30 بهمن 1391
دل بي انتظار :: باغ جهان پرگلست فرصت چيدن كجاست (مهدی سهیلی) - دوشنبه 30 بهمن 1391
نويد :: بر مشامم عطر ياري مي رسد (مهدی سهیلی) - دوشنبه 30 بهمن 1391
اشكي بر سر مژگان :: گر چه دوري ز برم همسفر جان مني (مهدی سهیلی) - دوشنبه 30 بهمن 1391
آدم شناس :: با اهرمن نشستي آدم نميشناسي (مهدی سهیلی ) - دوشنبه 30 بهمن 1391
مرد تنها :: مرد تنها بودم اما بي تو تنها تر شدم (مهدی سهیلی) - دوشنبه 30 بهمن 1391
شبي در رويا :: دوش ديدم از فروغ اختران (مهدی سهیلی) - دوشنبه 30 بهمن 1391
صفحه قبل 1 2 3 4 5 صفحه بعد